Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Van Schaik Rack Solutions aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.vanschaikrs.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Schaik Rack Solutions (ook niet via een eigen netwerk). Van Schaik Rack Solutions kan er niet voor instaan dat de informatie op www.floorvanschaik.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Van Schaik Rack Solutions sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.vanschaikrs.nl het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.floorvanschaik.nl te kunnen raadplegen.

Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Van Schaik Rack Solutions en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Van Schaik Rack Solutions.

© 2000 - 2024 van Schaik Rack Solutions | Sitemap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy policy

Een website van Stylemaster

Top