Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN SCHAIK RACK SOLUTIONS

artikel 1. Definities en begrippen
VSRS: de vennootschap onder firma Van Schaik Rack Solutions, gevestigd en kantoorhoudende aan de Kryptonstraat 45, 6718 WR Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59508485.
Klant: de wederpartij van VSRS.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en VSRS inzake het leveren van metaalproducten en –systemen voor de tuinbouw en aanverwante markten met waar nodig toevoegingen van kunststof en/of andere materialen.
Zaak/Zaken: de door VSRS verkochte en te leveren zaak/zaken.
Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van VSRS.
Schriftelijk: naast schriftelijk ook e-mail, fax of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten die Klant respectievelijk VSRS hebben bereikt

artikel 2. Toepasselijkheid Voorwaarden

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen VSRS en een Klant waarop VSRS deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met VSRS houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 2. Eventuele afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. VSRS en Klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. VSRS behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging per (elektronische) berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct worden doorgevoerd.
 6. Indien Klant een voor hem negatieve wijziging in deze Voorwaarden conform voorgaand lid niet wil accepteren, dient hij voor de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden VSRS hierover te informeren. VSRS kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor Klant niet meer zal gelden. Indien VSRS de wijziging niet wenst in te trekken, is Klant gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 7. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

artikel 3. Aanbiedingen en communicatie

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven in de offerte.
 2. Als Klant aan VSRS gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag VSRS uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
 3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering FCA conform de Incoterms 2010 tenzij Schriftelijk anders aangegeven. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.
 4. Als Klant de aanbieding van VSRS niet aanvaardt, heeft VSRS het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij Klant in rekening te brengen.
 5. Indien VSRS dat wenselijk acht, is VSRS gerechtigd om aan Klant volledige vooruitbetaling dan wel een redelijk voorschot te vragen. Indien Klant in het buitenland is gevestigd, is volledige vooruitbetaling altijd vereist.
 6. De Overeenkomst tussen VSRS en Klant komt pas tot stand nadat VSRS aan Klant een opdrachtbevestiging heeft gezonden.
 7. Voor leveringen waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt het begin van uitvoering van levering als opdrachtbevestiging beschouwd.
 8. Indien in de financiële positie van Klant na het tot stand komen van de Overeenkomst doch voor aflevering van Zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is VSRS gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te eisen.
 9. Communicatie tussen Klant en VSRS kan elektronisch plaatsvinden, behoudens voor zover daarvan in Overeenkomsten met Klant, in deze Voorwaarden of in de wet wordt afgeweken. De door VSRS opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Klant.
 10. Elektronische communicatie door VSRS aan Klant wordt geacht door Klant te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door Klant wordt bewezen. Voor zover de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Klant komt dit voor risico van Klant, ook indien de e-mailbox bij een derde gehuisvest is.

artikel 4. Levering en termijnen

 1. Indien voor de levering van bepaalde Zaken een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan geldt deze termijn bij benadering. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant VSRS daarom Schriftelijk in gebreke te stellen. VSRS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 2. Levering is FCA conform de geldende Incoterms tenzij Schriftelijk anders overeen gekomen. Levering kan gefaseerd plaatsvinden.
 3. De door VSRS opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens in het bezit van VSRS zijn. Vertraging in de aflevering zal voor Klant geen aanleiding kunnen zijn voor ontbinding van de Overeenkomst, tenzij door VSRS hierbij de grenzen van de redelijkheid zijn overschreden. Levertijden kunnen worden verlengd en/of opgegeven orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke Klant enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan VSRS onbetaald heeft gelaten.
 4. VSRS is gerechtigd om de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de vooruitbetaling dan wel het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
 5. Bij de levering gaat het risico van de betreffende Zaken met alles wat daaraan is verbonden, op Klant over.

artikel 5. Transport en emballage

 1. In het geval dat vervoer door VSRS is overeengekomen, wordt de wijze van transport/verzending door VSRS als goed huisvader/koopman bepaald.
 2. Bij bezorging worden transportkosten in rekening gebracht.
 3. Eventuele specifieke wensen van Klant betreffende het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien Klant verklaard heeft de meerkosten daarvan te zullen dragen.
 4. Indien Klant verzoekt om de levering op een andere dan de gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden, dan kan VSRS de hieraan verbonden kosten bij Klant in rekening brengen.

artikel 6. Niet afgenomen Zaken

 1. De Klant is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de Zaak of Zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.
 2. Klant dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht om VSRS tot aflevering in staat te stellen.
 3. Niet afgenomen Zaken worden voor rekening en risico van Klant opgeslagen.
 4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is Klant aan VSRS een boete verschuldigd van € 250,00 per dag met een maximum van € 25.000,00. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. VSRS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Op alle door VSRS ontworpen en ontwikkelde Zaken, waaronder inbegrepen (proef)modellen, mallen, monsters, tekeningen, aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, programmatuur en dergelijke rusten de (intellectuele) eigendomsrechten bij VSRS.
 3. Het bepaalde in dit artikel heeft ook betrekking op Zaken waarvan Klant redelijkerwijs weet of dient te weten dat deze van VSRS zijn en hierop het (intellectuele) eigendom berust, ook als deze niet als zodanig zijn aangemerkt.
 4. VSRS verklaart dat, voor zover hij weet, door de Zaken geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. VSRS kan Klant echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 5. Klant staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden dit toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van VSRS, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de Zaken, bijvoorbeeld door de Zaken te kopiëren, te bewerken of na te maken.
 6. VSRS heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of indien redelijkerwijs kon worden aangenomen dat deze informatie vertrouwelijk van aard was.
 7. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van VSRS ongeacht of aan Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van VSRS niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Klant is aan VSRS per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,00. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

artikel 8. Garanties en reclames

 1. De door VSRS te leveren Zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd dan wel voldoen de Zaken aan de eisen die specifiek in een Overeenkomst zijn overeengekomen.
 2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. VSRS kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen met betrekking tot de te leveren Zaken.
 3. Klant kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van VSRS heeft voldaan.
 4. De Klant is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 5. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering Schriftelijk aan VSRS te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen direct, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, Schriftelijk aan VSRS te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat VSRS in staat is adequaat te reageren.
 6. De Klant dient VSRS in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
 7. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
  • normale slijtage;
  • onoordeelkundig gebruik;
  • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  • installatie, montage, wijziging of reparatie door Klant of door derden;
  • gebreken aan of ongeschiktheid van Zaken afkomstig van, of voorgeschreven door Klant;
  • gebreken aan of ongeschiktheid van door Klant gebruikte materialen of hulpmiddelen.
 8. Geen garantie wordt gegeven op:
  • geleverde Zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
  • het keuren en repareren van Zaken van Klant;
  • onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
 9. Indien vaststaat dat een Zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal VSRS de gebrekkige Zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, Schriftelijke kennisgeving met betrekking tot het gebrek door de Klant, ter keuze van VSRS, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen Zaak aan VSRS te retourneren en de eigendom daarover aan VSRS te verschaffen, tenzij VSRS anders aangeeft.
 10. Bij garantiewerkzaamheden is VSRS gerechtigd de kosten van reizen, verblijf en transport door te berekenen.
 11. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van VSRS daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
 12. Het indienen van een reclame ontslaat de Klant nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover VSRS.
 13. Retournering van het geleverde kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van VSRS.
 14. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van Klant op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.
 15. Klant kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

artikel 9. Facturering en betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Reclames over facturen dienen Schriftelijk te worden ingediend binnen tien (10) dagen na verzenddatum van de facturen.
 2. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim. Klant is dan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien door betalingsherinneringen aan Klant worden verzonden, is Klant per herinnerings/aanmaningsbrief € 15,00 verschuldigd wegens administratiekosten.
 4. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, vervallen eventuele door VSRS verleende kortingen.
 5. Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan VSRS verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,00.

artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle door VSRS in het kader van de Overeenkomst geleverde Zaken blijven eigendom van VSRS totdat de Klant alle verplichtingen uit de met VSRS gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door VSRS geleverde Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht behalve in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij VSRS de Klant Schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde Zaken onmiddellijk aan VSRS ter beschikking te stellen. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te verzekeren.
 4. Voor het geval VSRS zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan VSRS en door VSRS aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VSRS zich bevinden en die Zaken terug te nemen. Indien Klant hieraan geen medewerking verleent, is Klant aan VSRS een boete per dag verschuldigd van 10% van de factuurwaarde van de Zaken voor iedere dag dat hij hiermee in gebreke blijft.
 5. Als VSRS geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Klant verplicht de nieuw gevormde Zaken aan VSRS te verpanden.
 6. VSRS heeft op alle Zaken die zich van de Klant onder VSRS bevinden, het recht van retentie, zolang de Klant niet aan al haar verplichtingen tegen VSRS heeft voldaan. Het risico van de Zaken blijft berusten bij de Klant.

artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Indien VSRS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
 2. De resultaten van toepassing en gebruik van de door VSRS verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, welke buiten de invloed van VSRS vallen. VSRS daarom geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door VSRS verrichte studies en verstrekte adviezen.
 3. VSRS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VSRS is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Indien VSRS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VSRS beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. VSRS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VSRS aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VSRS toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
 6. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  a) gevolgschade zoals stagnatieschade;
  b) productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
  c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van VSRS.
 7. Klant vrijwaart VSRS voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Zaak dat door Klant aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door VSRS geleverde Zaken. Klant is gehouden alle voor VSRS in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden
 8. De aansprakelijkheid van VSRS voor schade aangaande dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van een door VSRS gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.
 9. Klant is verplicht om een schade binnen veertien (14) dagen na het schadevoorval Schriftelijk te melden aan VSRS. Indien deze mededeling niet of te laat wordt gedaan, is VSRS op geen enkele wijze verplicht tegenover Klant om de geleden schade ongedaan te maken.
 10. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van Zaken aanvaardt VSRS geen aansprakelijkheid.
 11. Na verloop van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de dag levering vervalt ieder recht van Klant ten opzichte van VSRS ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van VSRS bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 12. Beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van door Klant te bewijzen opzet of grove schuld aan de zijde van leidinggevenden van VSRS.

artikel 12. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

 1. VSRS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de Overeenkomst VSRS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van VSRS kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. VSRS is tevens bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van VSRS kan worden gevergd.
 3. Indien VSRS tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is VSRS gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VSRS op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien VSRS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 6. Onverminderd de aan VSRS verder toekomende rechten, is VSRS gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een Schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling indien:
  • de Klant in verzuim is met de nakoming van één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst;
  • de Klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt/is gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt;
 7. In geval van ontbinding blijft het risico van al geleverde Zaken bij de Klant.

artikel 13. Overmacht

 1. VSRS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VSRS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VSRS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VSRS of van derden evenals het in gebreke blijven van leveranciers van VSRS daaronder begrepen.
 3. VSRS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat VSRS zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. VSRS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover VSRS ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VSRS gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 14. Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart VSRS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan VSRS toerekenbaar is.
 2. Indien VSRS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden VSRS zowel buiten als in rechte bij te staan en direct al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is VSRS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VSRS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op iedere door VSRS gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 2. Geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage bij de stichting DigiTrage, gevestigd te Utrecht.
 3. De procedure verloopt via www.digitrage.nl in overeenstemming met het Procesreglement van de stichting DigiTrage. Het Procesreglement wordt op voornoemde website gepubliceerd. Het Procesreglement kan ook bij VSRS worden opgevraagd en maakt deel uit van de Overeenkomst.
 4. Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de bevoegde burgerlijk rechter, zolang het geschil niet is voorgelegd aan de stichting DigiTrage.

artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Koophandel onder nummer 59508485 en zullen door VSRS op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen en te downloaden.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met VSRS.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Heeft u hulp nodig?

Bel ons op of stuur een e-mail

Tel: +31(0)318 200 400 of mail naar office@vanschaikrs.nl
van Schaik Rack Solutions

© 2000 - 2024 van Schaik Rack Solutions | Sitemap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy policy

Een website van Stylemaster

Top